Algemene Voorwaarden Reprehendo BV

Algemene Voorwaarden Reprehendo BV

Artikel 1          Algemeen

1.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, uitleg en uitvoering van alle door Reprehendo B.V. (hierna: Reprehendo) te sluiten overeenkomst(en) (hierna: de Overeenkomst) met derden (hierna: Opdrachtgever) inzake alle door Reprehendo te leveren diensten en faciliteiten op het gebied van onder meer, doch niet uitsluitend, software (advisering, ontwikkeling, levering, installatie etc.), data hosting, alsmede algemene diensten (advisering over, onderhoud van, alsmede installatie van apparatuur en diverse netwerk componenten, telefonische helpdesk etc.) (hierna: de Diensten).

1.2         De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of andere derden, worden door Reprehendo niet aanvaard en zullen geen deel uitmaken van een door Reprehendo met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie door Reprehendo. Opdrachtgever wordt geacht met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te hebben ingestemd.

1.3         Op alle Overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en/of inschrijvingen van Reprehendo (al dan niet tezamen met derden) zijn, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing deze Algemene Voorwaarden, alsmede de bepalingen en/of inhoud van de door Reprehendo aan Opdrachtgever verstrekte opdrachtbevestiging, inclusief bijlage(n).

Artikel 2          Totstandkoming Overeenkomst

2.1         Overeenkomsten tussen Reprehendo en Opdrachtgever komen tot stand door en op het moment van schriftelijke acceptatie door Reprehendo van een ingediende aanvraag of order van Opdrachtgever.

2.2         De Diensten worden ingepland en uitgevoerd door Reprehendo nadat de rechtsgeldig getekende Overeenkomst door Reprehendo is ontvangen. Indien en voor zover de Diensten van Reprehendo door Opdrachtgever worden afgenomen zonder dat deze schriftelijk zijn overeengekomen is sprake van een de facto Overeenkomst en zijn alle bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 3          Duur en beëindiging Overeenkomst

3.1         Reprehendo voert de Overeenkomst uit binnen de schriftelijk bij Overeenkomst overeengekomen tijd, dan wel binnen de tijd die voortvloeit uit de aard van de te verrichten Diensten. De door Reprehendo verrichtte Diensten staan ter beschikking van de Opdrachtgever na oplevering door Reprehendo, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

3.2         Reprehendo is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Indien en voor zover er sprake is van gewichtige redenen of omstandigheden die voltooiing of voortzetting van de Overeenkomst door Reprehendo in redelijkheid niet mogelijk maken, kan Reprehendo de Overeenkomst echter terstond opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn. Voor beëindiging van de Overeenkomst op grond van gewichtige redenen aanvaardt Reprehendo geen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever.

3.3         Van gewichtige redenen kan onder meer, doch niet uitsluitend, sprake zijn indien de Opdrachtgever failliet is verklaard of een daartoe strekkend verzoek is ingediend bij de bevoegde rechtbank, indien een verzoek tot surseance van betaling is ingediend of een dergelijk verzoek is gehonoreerd, danwel Opdrachtgever de bedrijfsuitvoering heeft gestaakt.

3.4         Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Zodanige vroegtijdige opzegging laat onverlet het recht van Reprehendo tot uitbetaling door Opdrachtgever van de overeengekomen vergoeding betrekking hebbende op de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede het recht van Reprehendo op eventuele schadevergoeding. Onder deze schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, begrepen de kosten die Reprehendo ter voorbereiding van de werkzaamheden heeft gemaakt zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de gemaakte kosten van reeds geleverde of uitgevoerde Diensten, gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, danwel ingeroepen diensten van derden.

Artikel 4          Betalingen

4.1         De door Reprehendo te verrichte diensten zullen op basis van de in de Overeenkomst opgenomen tarieven en prijzen worden gefactureerd aan Opdrachtgever. Alle door Reprehendo aan Opdrachtgever door te berekenen tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.

4.2         Alle betalingen door Opdrachtgever dienen te geschieden op een door Reprehendo aan te wijzen bankrekening, onder vermelding van (het kenmerk van) de werkzaamheden of opdracht. Alle Diensten worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij Reprehendo en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. Reprehendo is steeds gerechtigd een voorschotdeclaratie in rekening brengen, alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen.

4.3         Alle betalingen aan Reprehendo dienen plaats te vinden door Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, ongeacht of Opdrachtgever de verrichte Diensten en/of aangeboden faciliteiten benut, tenzij Reprehendo en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De in dit lid genoemde termijn geldt als fatale termijn. Verstrekt Opdrachtgever een machtiging tot automatische incasso dan draagt Opdrachtgever zorg voor voldoende saldo en voor een toestemming tot afschrijving bij de bank- of giro instelling. Blijkt een bedrag niet incasseerbaar door Reprehendo, dan zal Opdrachtgever alsnog zorg dragen voor betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.4         Met betrekking tot extra kosten of uren die Reprehendo heeft moeten maken, daarin begrepen het uitvoeren van aanvullende diensten, geldt dat, indien veroorzaakt door Opdrachtgever, Reprehendo gerechtigd is deze apart bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever aanvaardt dat door het verrichten van aanvullende Diensten door Reprehendo het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Diensten kan worden beïnvloed.

4.5         Indien door Opdrachtgever een of meer betalingen niet binnen de overeengekomen termijn is/zijn verricht, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een daartoe strekkende mededeling vereist is. De Opdrachtgever is alsdan gehouden, naast de verschuldigde hoofdsom, tot vergoeding van 1,5% vertragingsrente per maand over het bedrag van de openstaande declaratie inclusief wettelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

Artikel 5          Tekortkomingen Opdrachtgever

5.1         Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, dan is Reprehendo gerechtigd de Diensten voor Opdrachtgever met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd op te schorten, alsmede de door haar en of door haar ingeschakelde derden eventueel vervaardigde software en/of materiaal en/of producten en/of faciliteiten onder zich te houden, een en ander tot het tijdstip waarop Opdrachtgever de vordering(en) van Reprehendo heeft voldaan. In het bijzonder is Reprehendo gerechtigd de betrokken website en domeinnamen (al dan niet tijdelijk of permanent) op te heffen.

5.2         In het geval bedoeld in het vorige lid, komen alle redelijke kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, alsmede de schade van Reprehendo en de door haar ingeschakelde derden als gevolg van verzuim of andere tekortkoming van de Opdrachtgever, voor rekening van Opdrachtgever. Het bedrag van de buitengerechtelijke kosten wordt daarbij gesteld op 15% van het bedrag van de totale contractuele schuld aan Reprehendo, met een minimum van EUR 500,– (zegge: vijfhonderd Euro), of zoveel meer als de werkelijke buitengerechtelijke kosten bedragen.

Artikel 6          Verplichtingen Opdrachtgever

Algemene verplichtingen

6.1         Opdrachtgever zal Reprehendo steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en Reprehendo alle medewerking verlenen.

6.2         Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

6.3         Reprehendo heeft, indien de voor de uitvoering van Overeenkomst noodzakelijke gegevens door Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte schriftelijke afspraken ter beschikking  staan of worden gesteld aan Reprehendo, het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede het recht om de daardoor ontstane kosten volgens gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

6.4         Indien Opdrachtgever schade veroorzaakt aan Reprehendo of derden, al dan niet door overtreding van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, is Opdrachtgever gehouden deze schade te vergoeden. Opdrachtgever vrijwaart Reprehendo tegen aanspraken van en schade aan derden die op enigerlei wijze mocht ontstaan, al dan niet door het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten van Reprehendo.

6.5         Opdrachtgever dient Reprehendo binnen 24 uur na constatering van een mogelijk disfunctioneren, dan wel storing of vermeende aansprakelijkheden van Reprehendo schriftelijk in te lichten en Opdrachtgever zal Reprehendo een redelijke termijn geven voor herstel; indien voornoemde inlichting niet tijdig plaats vindt verliest Opdrachtgever ieder recht op enige vordering. Indien schade zou zijn ontstaan verwijtbaar aan Reprehendo kan de vergoeding nooit meer bedragen dan het voor de betreffende Opdrachtgever gefactureerde bedrag per jaar.

6.6         Ingeval medewerkers van Reprehendo op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden dienen te verrichten, dient Opdrachtgever kosteloos zorg te dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zoals onder meer, doch niet uitsluitend, een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. Opdrachtgever zal Reprehendo vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Reprehendo daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtgever, dan wel als gevolg van onveilige situaties in de organisatie van Opdrachtgever.

6.7         Opdrachtgever zal de van Reprehendo verkregen informatie, inlogspecificaties, user ids, alsmede password(s) niet ter beschikking stellen aan derden welke soortgelijke diensten aanbieden als Reprehendo, noch aan de daarmee gerelateerde rechtspersonen of natuurlijke personen.

6.8         Opdrachtgever zal de door Reprehendo ter beschikking gestelde faciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

Bijzondere verplichtingen van Opdrachtgever ten aanzien van Hosting

6.9         Niettegenstaande het bepaalde in artikel 6.4, zal Opdrachtgever haar webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor teksten, plaatjes (images), aanprijzingen, reclame of overige publiciteit die betrekking hebben op pornografisch materiaal, Warez sites, illegale software sites, mp3 sites, chat-sites, webcam-sites e.d.

6.10      Bij verhuizing van internetdomeinen naar Reprehendo is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de Overeenkomst met de betrokken provider en het verkrijgen van diens eventuele fiattering. Opdrachtgever blijft echter gehouden tot betaling van de door Reprehendo reeds geleverde Diensten ongeacht (het moment van) de verkrijging van de medewerking van de (vorige) provider van Opdrachtgever.

6.11      Indien Opdrachtgever haar domeinen verhuist of doet verhuizen van Reprehendo naar een andere provider blijven de bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht totdat Opdrachtgever volgens de bepalingen van artikel 3 heeft opgezegd. Reprehendo is gerechtigd de medewerking voor verhuizing van de domeinen naar een andere provider te weigeren indien er sprake is van onregelmatige opzegging door Opdrachtgever. De rechten van onbetaalde domeinen behoren aan Reprehendo toe en alle schade en kosten voortvloeiend uit beslaglegging en andere maatregelen terzake de inning hiervan komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. 

6.12      De Opdrachtgever zal nimmer de systemen en instellingen van Reprehendo of anderen beschadigen of de Diensten  gebruiken voor hacking, sniffing, DOS attacks, TReprehendo/SYN, SPOOF, dan wel soortgelijke activiteiten. Voorts zal Opdrachtgever de door Reprehendo ter beschikking gestelde faciliteit niet (laten) ontdoen van of (laten) verruimen met de beveiligingsinstellingen (security) jegens derden.

6.13      De Opdrachtgever zal geen ongevraagde e-mail (spam) versturen en zal tevens niemand daartoe opdracht geven. De Opdrachtgever zal geen opdrachten verstrekken aan derden welke mailings in nieuwsgroepen uitvoeren (gelijk aan spam) of zich anderszins bezighouden met het versturen van e-mails in groten getale. Overtreding van dit artikel wordt beschouwd als een gewichtige reden in de zin van artikel 3.2.

6.14      Ingeval van inbreuk door Opdrachtgever op een of meer bepalingen van dit artikel 
zal Opdrachtgever ten behoeve van Reprehendo een direct opeisbare boete verbeuren van EUR 15.000,–,(zegge vijftienduizend)  alsmede een boete van EUR 1.000,– (zegge duizend) per dag dat de inbreuk voortduurt, een en ander ongeacht de bevoegdheid van Reprehendo om de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 7          Aansprakelijkheid

7.1         Reprehendo staat op geen enkele manier in voor aansprakelijkheden die Opdrachtgever op zich neemt ten opzichte van derden, dan wel die anderszins voor Opdrachtgever in verband met de Overeenkomst met Reprehendo (of de uitvoering daarvan) ontstaan.

7.2         Reprehendo is niet aansprakelijk voor schade aan informatiedragers van Opdrachtgever (of van derden) die door apparatuur of programmatuur van Reprehendo wordt veroorzaakt, noch voor schade of kosten die daaruit voortvloeien.

7.3         Reprehendo is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van gebreken in de door Reprehendo geleverde Diensten dan wel schade toegebracht aan eigendommen van de Opdrachtgever, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Reprehendo.

7.4         Tekortkomingen van Reprehendo in de nakoming van de Overeenkomst met de Opdrachtgever kunnen slechts aan Reprehendo worden toegerekend, indien zij te wijten zijn aan haar schuld, of indien zij krachtens de wet, de Overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening dienen te komen.

7.5         Reprehendo is niet verantwoordelijk voor de tools, applicaties en software van derden, noch op diens servers, noch op de lokale apparatuur waarmee Opdrachtgever werkt, tenzij schriftelijk anders tussen Opdrachtgever en Reprehendo is overeengekomen.

7.6         Opdrachtgever vrijwaart Reprehendo voor aanspraken van derden op Reprehendo terzake van de door Reprehendo voor Opdrachtgever verrichtte Diensten.

7.7         De in de voorgaande artikelen vervatte regeling van aansprakelijkheid en vrijwaring geldt mede ten behoeve van de ondergeschikten van Reprehendo en van diegenen, die door Reprehendo voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.

Artikel 8          Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1     Reprehendo is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden. Opdrachtgever vrijwaart Reprehendo voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding als gevolg van enige inbreuk op rechten van intellectuele of industriële eigendom. Deze expliciete vrijwaring geldt voor onbepaalde tijd vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen Reprehendo en Opdrachtgever tot stand is gekomen.

8.2         Op Reprehendo rust op geen enkel moment enige verplichting zich te vergewissen van de rechtmatige intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Opdrachtgever ten aanzien van het geleverde materiaal en/of Diensten uit hoofde van de Overeenkomst.

8.4         Alle rechten van intellectuele of industriële Eigendom van Reprehendo die voortvloeien of ontstaan uit diensten die Reprehendo voor Opdrachtgever verricht berusten uitsluitend bij Reprehendo, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Het is Opdrachtgever verboden door Reprehendo vervaardigde of verstrekte zaken, waaronder, maar niet beperkt tot, databestanden, offertes, concepten, strategieën, modellen, documentatie, software of andere materialen te kopiëren, aan derden ter inzage te geven/in gebruik te geven/over te dragen/in licentie te geven, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Reprehendo.

8.5               Indien in afwijking van artikel  8.4  Reprehendo bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde databestanden, offertes, concepten, strategieën, modellen, documentatie, software of andere materialen, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Reprehendo onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Reprehendo aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

Artikel 9          Overmacht

9.1     Indien Reprehendo door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Tevens heeft Reprehendo in geval van overmacht het recht om de  Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.2     Onder overmacht van Reprehendo wordt verstaan elke van de wil van Reprehendo onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Reprehendo kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie van Reprehendo’s Toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 10        Overig

10.1   Het is Reprehendo toegestaan de in de Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

10.2    Reprehendo is gerechtigd de overeengekomen tarieven op grond van een nadien opgetreden stijging van kostprijsfactoren te verhogen en direct aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.3    Ingeval van overlijden van de Opdrachtgever, ingeval van fusie van de onderneming van Opdrachtgever met een derde, dan wel overgang van de onderneming van Opdrachtgever aan een derde, wordt de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voortgezet op naam en voor rekening van de rechtsopvolgers van Opdrachtgever.

10.4    In geval een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet-bindend, nietig of vernietigbaar zou blijken te zijn, dan zullen andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand blijven. Partijen zullen in dergelijke gevallen onderhandelen om deze Algemene Voorwaarden zodanig aan te passen dat deze zoveel mogelijk in overeenstemming is met het onderwerp en doel van deze Algemene Voorwaarden.

    10.5   Indien n of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in de overeenkomst, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11        Wijziging Algemene Voorwaarden

11.1   Reprehendo heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

11.2   Indien Reprehendo de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Reprehendo de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

11.3  Indien de Opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Voorwaarde is dat Opdrachtgever de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging schriftelijk en aangetekend bij Reprehendo meldt.

Artikel 12        Geschillen en toepasselijk recht

12.1    Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Reprehendo en Opdrachtgever, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Reprehendo en Opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.

12.2    Op de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle offertes van Reprehendo is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.